Stk 12510001068815 BIDV chi nhánh đông đô. Ctk mai thị tuyết.